ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

You are here: PROMPTBIS » ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Salary : 50 - 55 K

Workplace : ใกล้ MRT พระรามเก้า

Responsibilities

1. งานด้านรับ

 • ออกใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล / ลง GL จนจบกระบวนการ
 • ออกใบเสร็จรับเงิน /ใบสำคัญรับ / ลง GL นำส่งฝ่ายบัญชีจนจบกระบวนการ
 • ออกรายงานภาษีขาย และ สรุปภาษีขาย พร้อมรายละเอียด
 • รายงานลูกหนี้ค้างชำระ

2. งานด้านจ่าย

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค และ รายการจ่ายต่างๆ
 • Maker / Admin การจ่ายเงินในระบบ online ของธนาคาร

3. งานด้านธนาคาร

 •  ตรวจสอบ Statement รายการับ- จ่าย ประจำเดือน
 •  BG
 •  P/N
 •  งานธุรกรรมออนไลน์ต่างๆของบริษัท
 •  งานธุรกรรมอื่นๆ เช่น เปิด/ปิดบัญชี โอนเงินในประทศ - ต่างประเทศ เตรียมเอกสารขอสินเชื่อและบริการต่างๆ

4. งานด้านตั๋วแลกเงิน รับ-จ่าย

 • เตรียมเอกสาร / ติดต่อ Broker และผู้เกี่ยวข้องๆ
 • รายงานผลการขาย กับ กลต.
 • ขึ้นทะเบียนตราสารหนี้กับสมาคมฯ (กรณีมีรายการ)

5. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำรายงาน Cash Flow
 • รายงานตั๋วแลกเงินเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • รายงานตั๋วสัญญาใช้เงินเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • รายงานวงเงินสินเชื่อต่างๆ
 • เก็บรักษา เช็ค / เช็คค้ำประกัน / หนังสือค้ำประกัน และรายการอื่นๆ
 • ดูแลเงินสดย่อย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย  4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้